اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مراد 52,000 ریال 27 بهمن 1396
نیلوفر 69,820 ریال 11 دي 1396
هاشم 81,200 ریال 11 دي 1396
مینو 240,000 ریال 11 دي 1396
مهدی 123,000 ریال 11 دي 1396
نیلوفر 69,500 ریال 12 آبان 1396
غلام 85,000 ریال 11 آبان 1396
شیوا 180,000 ریال 05 آبان 1396
زهرا 462,500 ریال 05 آبان 1396
هاشم 138,000 ریال 05 آبان 1396
هادی 240,000 ریال 05 آبان 1396
لیلا 350,245 ریال 14 شهريور 1396
صفا 251,450 ریال 14 شهريور 1396
مراد 71,400 ریال 14 شهريور 1396
مهدی 72,650 ریال 14 شهريور 1396
شهرام 473,400 ریال 14 شهريور 1396
زینت 249,300 ریال 14 شهريور 1396
سید 388,215 ریال 14 شهريور 1396
احمدعلی 119,425 ریال 14 شهريور 1396
محمد 126,000 ریال 14 شهريور 1396

 

تاکنون مبلغ 53,708,786 ریال به کاربران پرداخت شده است