اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مینو 195,000 ریال 22 خرداد 1397
نیلوفر 275,400 ریال 22 خرداد 1397
مهتاب 75,305 ریال 22 خرداد 1397
شهرام 139,000 ریال 22 خرداد 1397
هاشم 70,340 ریال 22 خرداد 1397
سهراب 160,000 ریال 22 خرداد 1397
سهراب 121,000 ریال 22 خرداد 1397
لیلا 360,040 ریال 22 خرداد 1397
مراد 432,590 ریال 22 خرداد 1397
شیوا 95,200 ریال 22 خرداد 1397
اصغر 264,000 ریال 22 خرداد 1397
سید 158,900 ریال 22 خرداد 1397
نسیم 182,000 ریال 22 خرداد 1397
زهرا 212,030 ریال 22 خرداد 1397
احمدعلی 214,910 ریال 10 خرداد 1397
شهرام 95,680 ریال 08 ارديبهشت 1397
احمدعلی 183,820 ریال 08 ارديبهشت 1397
مهدی 412,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
سهراب 310,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
محمد 253,040 ریال 08 ارديبهشت 1397

 

تاکنون مبلغ 67,809,846 ریال به کاربران پرداخت شده است