اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
لیلا 350,245 ریال 14 شهريور 1396
صفا 251,450 ریال 14 شهريور 1396
مراد 71,400 ریال 14 شهريور 1396
مهدی 72,650 ریال 14 شهريور 1396
شهرام 473,400 ریال 14 شهريور 1396
زینت 249,300 ریال 14 شهريور 1396
سید 388,215 ریال 14 شهريور 1396
احمدعلی 119,425 ریال 14 شهريور 1396
محمد 126,000 ریال 14 شهريور 1396
سهراب 85,100 ریال 14 شهريور 1396
معصومه 535,000 ریال 14 شهريور 1396
نسیم 314,100 ریال 14 شهريور 1396
مینو 104,670 ریال 14 شهريور 1396
مهتاب 291,090 ریال 14 شهريور 1396
نیلوفر 120,300 ریال 14 شهريور 1396
اصغر 204,000 ریال 14 شهريور 1396
شهرام 308,900 ریال 14 شهريور 1396
محمد 413,000 ریال 14 شهريور 1396
مراد 148,500 ریال 14 شهريور 1396
لیلا 350,000 ریال 14 شهريور 1396

 

تاکنون مبلغ 51,967,766 ریال به کاربران پرداخت شده است