اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
احمدعلی 395,000 ریال 29 مرداد 1397
شهرام 408,000 ریال 13 مرداد 1397
هاشم 270,010 ریال 13 مرداد 1397
نسیم 317,000 ریال 13 مرداد 1397
محمد 475,900 ریال 13 مرداد 1397
سید 196,000 ریال 13 مرداد 1397
شیوا 290,100 ریال 13 مرداد 1397
زهرا 380,000 ریال 13 مرداد 1397
مینو 195,000 ریال 22 خرداد 1397
نیلوفر 275,400 ریال 22 خرداد 1397
مهتاب 75,305 ریال 22 خرداد 1397
شهرام 139,000 ریال 22 خرداد 1397
هاشم 70,340 ریال 22 خرداد 1397
سهراب 160,000 ریال 22 خرداد 1397
سهراب 121,000 ریال 22 خرداد 1397
لیلا 360,040 ریال 22 خرداد 1397
مراد 432,590 ریال 22 خرداد 1397
شیوا 95,200 ریال 22 خرداد 1397
اصغر 264,000 ریال 22 خرداد 1397
سید 158,900 ریال 22 خرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 70,541,856 ریال به کاربران پرداخت شده است