اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
شهرام 95,680 ریال 08 ارديبهشت 1397
احمدعلی 183,820 ریال 08 ارديبهشت 1397
مهدی 412,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
سهراب 310,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
محمد 253,040 ریال 08 ارديبهشت 1397
اصغر 128,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
نسیم 153,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
زینت 652,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
مینو 514,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
هادی 1,035,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
غلام 950,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
شیوا 274,060 ریال 08 ارديبهشت 1397
مهتاب 782,045 ریال 08 ارديبهشت 1397
نسیم 132,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
اصغر 179,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
صفا 789,200 ریال 08 ارديبهشت 1397
نیلوفر 2,350,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
مهدی 295,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
هاشم 512,000 ریال 08 ارديبهشت 1397
مراد 386,300 ریال 08 ارديبهشت 1397

 

تاکنون مبلغ 64,854,131 ریال به کاربران پرداخت شده است