پای لنگ قطار کردستان در ایستگاه پایانی

پای لنگ قطار کردستان در ایستگاه پایانی
ساخت راه آهن تهران- همدان- سنندج از سال ۹۷ سرعت گرفت و ۲ ماه قبل بود که ریل گذاری مکانیزه آن آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir