سرگردانی متقاضیان دریافت تسهیلات خود مالکی

سرگردانی متقاضیان دریافت تسهیلات خود مالکی
بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات خود مالکی بعد از ثبت نام در سامانه نهضت ملی همچنان منتظر دریافت پیامک از سوی وزارت راه و شهرسازی هستند.
منبع خبر : iribnews.ir