ضرورت آموزش های مهارتی متناسب با فناوری روز

ضرورت آموزش های مهارتی متناسب با فناوری روز
استاندار خوزستان : آموزش‌های مهارتی متناسب با فناوری روز باشد
منبع خبر : iribnews.ir